European Network Of Disaster Victims

Newsletter
HomeTraductions → welkom

welkom

Welkom

Ten opzichte van een catastrofe zijn de slachtoffers meestal afgezonderd, met een gevoel van verwaarlozing en machteloosheid.

Het Europees netwerk van slachtoffers van catastrofes heeft als eerste doel mogelijke wederzijdse hulp en solidariteit te verlenen tegenover rampen.

Een groot aantal catastrofes die in Europa onverwacht voorkomen of die Europese burgers treffen hebben dikwijls een transnationale dimensie, zowel door de omvang als door de verschillende nationaliteiten.

Enkel een nationaal antwoord verstrekken is onvoldoende efficiënt, onrechtvaardig en druist in tegen het algemeen belang van slachtoffers in Europa.

De Europese solidariteit en het Europees burgerschap zijn antwoorden die het Netwerk wenst te bevorderen.

De ambitie van het Netwerk is de invoering van normen op hoog niveau.

Tot slot, alle slachtoffers van catastrofes delen een gemeenschappelijke bezorgdheid die de collectieve veiligheid is.

Het streven van het Netwerk is zich op Europees niveau laten gelden als een burger/acteur in de voorkoming van collectieve risico’s.

De oprichting van het Europees Netwerk voor slachtoffers van rampen beantwoordt aan een bemiddelde logica, van onderlinge coördinatie van acties. Het is dus geenszins de oprichting van een entiteit dat de bestaande nationale structuren voor slachtoffers wegneemt of vervangt.

In geval van een catastrofe op Europees vlak, zal het Netwerk een coördinatie van de verschillende activiteiten voorzien.

Het netwerk moet een ondersteunde functie van de initiatieven van de slachtoffers van catastrofes voorzien en de belangen van de slachtoffers binnen Europa verdedigen.

Artikel 4 van de Statuten-De doelstellingen

“De doelstellingen van het Netwerk hebben geen winstoogmerk, zijn van internationaal nut, in het belang van alle slachtoffers van een catastrofe die onverwachts in een Europees land plaatsvindt en ook van elke staatsburger of bewoner van een Europees land die slachtoffer is van een ramp die in de rest van de wereld plaatsvindt.
(a) Oprichten van wederzijdse hulp tussen deze slachtoffers door raad te verstrekken over hun rechten en door het uitwisselen van ervaringen en informatie te begunstigen;
(b) Oprichten van solidariteit met de slachtoffers in het bijzonder door de ontwikkeling van ondersteunende diensten van hoge kwaliteit en doelmatigheid voor de slachtoffers vanwege publieke en particuliere actoren in Europa;
(c) De collectieve belangen van slachtoffers vertegenwoordigen samen met de Europese instellingen waarvan de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van Europa en bij elke internationale organisatie of onderneming die op de een of andere wijze optreedt bij de follow up van een catastrofe;
(d) Te zorgen voor een kwalitatieve toegang tot Justitie voor slachtoffers in alle Europese landen;
(e) Om een gelijke en rechtvaardige compensatie van alle slachtoffers doorheen Europa te bevorderen, ongeacht de nationaliteit en het land van de ramp, een compensatie hetzij overeenkomstig, hetzij gerechtelijk;
(f) Bijdragen tot onderzoek van de waarheid over de oorzaken van een catastrofe en de gevolgen ervan, voor collectieve veiligheid.
(g) Bijdragen tot elke actie of opmerking met het oog op de verbetering van de preventie van risico’s;
(h) Stimuleren, steunen, bevorderen en ontwikkelen van nationale structuren die slachtoffers van rampen vertegenwoordigen. »

e-mail : contact@sos-catastrophes.eu


DISASTERS
All Disasters →